2017-18 അധ്യയന വർഷത്തെക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

2017-18 അധ്യയന വർഷത്തെക്കുള്ള LKG മുതൽ  10  വരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള  പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.  Phone No. 04936 282 047.